Ing. Helga Lhotka, Mariazell † 05.01.2016 « zurück